شکل چارق یا کفش در دفینه یابی

شکل چارق یا کفش در دفینه یابی

شکل چارق یا کفش در دفینه یابی