علامت کانال در سنگ نگاره

علامت کانال در سنگ نگاره

علامت کانال در سنگ نگاره