مفهوم نشانه انسان در دفینه یابی

مفهوم نشانه انسان در دفینه یابی