۱۳۹۶-۰۶-۰۷
مفهوم جوغن گرد در دفینه یابی

مفهوم جوغن گرد در دفینه یابی

مفهوم جوغن گرد در دفینه یابی جوغن گرد در دفینه یابی نشانه قبرنیست بلکه نشانه چاه پلمپ شده است، همانظور که در کتاب نمادها ونشانه هم […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی

مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی

مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی مفهوم نشانه شمشیر در گنج یابی اگر طول شمشیر کوتاه باشد، مسافت نزدیک باید جستجو شود. اگر طول شمشیر بلند […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی

مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی

مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی مفهوم نشانه تبر در دفینه یابی  از نشانه هایی است که کمتر از آن استفاده شده است و اکثرا راهزنان […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
مفهوم نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ در دفینه یابی

مفهوم نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ در دفینه یابی

مفهوم نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ در دفینه یابی مفهوم نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ در دفینه یابی یکی از نشانه هایی است که […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
حاکمان زمانه در گنج یابی

حاکمان زمانه در گنج یابی

حاکمان زمانه در گنج یابی حاکمان برای اینکه اموال، گنجینه ها و ثروتهای خودشان را در مقابل اشغالگران، کودتاگران و دزدان و غارتگران حفظ کنند و […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
مفهوم دزدان دریایی در گنج یابی

مفهوم دزدان دریایی در گنج یابی

مفهوم دزدان دریایی در گنج یابی در دریاها، دزدان دریایی کشتی های تجاری را غارت میکردند، و در خشکی دزدان و راهزنان کاروانهای تجاری و اموال […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم خانه در دفینه یابی

مفهوم خانه در دفینه یابی

مفهوم خانه در دفینه یابی خانه در دفینه یابی براي گنجينه هاي شخصي مكانهاي خيلي مهمي بودند . انسانها جواهرات و پول ،اشياء با ارزش خود […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم سرچشمه ها در دفینه یابی

مفهوم سرچشمه ها در دفینه یابی

مفهوم سرچشمه ها در دفینه یابی یکی از بهترین نقاط ثابت برای دفن کردن گنجینه، سرچشم هها می باشند. پیدا کردن آنها مستلزم وقت کافی است، […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم پایه های پل ها در دفینه یابی

مفهوم پایه های پل ها در دفینه یابی

مفهوم پایه های پل ها در دفینه یابی برای افراد دفن کننده گنج، مفهوم پایه های پل ها در دفینه یابی نیز به اندازه مناطق اطراف […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
مفهوم معابد و کلیساها در دفینه یابی

مفهوم معابد و کلیساها در دفینه یابی

مفهوم معابد و کلیساها در دفینه یابی مفهوم معابد و کلیساها در دفینه یابی خواه به دلیل اعتقادات و یا خواه به خاطر ایمنی، یکی از […]