آثار و نشانه خورد کردن ساروج با اسید در دفینه یابی