آثار و نشانه علامت تندیس انسان خوابیده به پهلو در دفینه یابی