آثار و نشانه علامت سنگ گوی میان دو دیواره در دفینه یابی