آثار و نشانه علامت کانال در سنگ نگاره در دفینه یابی