آثار و نشانه پودر ساروج و روش شکستن آن در دفینه یابی