انواع خورد کردن ساروج با اسید در گنج یابی و دفینه یابی