انواع علامت تندیس انسان خوابیده به پهلو در گنج یابی و دفینه یابی