انواع علامت جوغن استوانه ایی در گنج یابی و دفینه یابی