انواع علامت سنگ گوی میان دو دیواره در گنج یابی و دفینه یابی