انواع علامت کانال در سنگ نگاره در گنج یابی و دفینه یابی