بدون داشتن نقشه گنج و زیرخاکی گنج و دفینه پیدا کنیم؟