جدول چهارخانه بروی سنگ در آثار و نشانه های گنج یابی