خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی و گنج یابی نشانه چیست؟