معرفی انواع علامت تندیس انسان خوابیده به پهلو در دفینه یابی