معرفی انواع کانال یا آبراه در گنج یابی و دفینه یابی