پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی و گنج یابی نشانه چیست؟