پودر ساروج و روش شکستن آن در آثار و نشانه های گنج یابی