پودر ساروج و روش شکستن آن در گنج یابی و دفینه یابی